Nabór na stanowisko Instruktora plastyki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu
ogłasza
nabór na stanowisko Instruktora plastyki
Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa zlecenia
(zatrudnienie od 01.01.2018 r.)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne;
 • opracowanie koncepcji pracy w w/w stanowisku;
 • umiejętności techniczne i plastyczne;
 • umiejętności współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów;
 • kreatywność i otwartość na nowe pomysły;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą bądź osobami dorosłymi;
 • znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalną;
 • samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizacja i prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi;
 • organizowanie wystaw sztuk plastycznych;
 • projektowanie i wykonywanie dekoracji na imprezy organizowane prze MOK;
 • rozbudzanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • realizacja zatwierdzonego planu pracy;
 • organizacja konkursów i plenerów plastycznych;
 • popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie plastyki;
 • archiwizacja materiałów i dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny wraz z opisową koncepcją zajęć;
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebieg zatrudnienia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności /kursy, szkolenia/.

Dokumenty należy składać w termnie: do 15.12.0217 r. do godz. 15:00 pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń  w sekretariacie z dopiskiem „Instruktor ds. plastyki”

Oferty, które wpłyną do MOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu (www.mokmoryn.pl).

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz podpisane.

 Moryń, dnia 22 listopada 2017 r.