OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA DS. MUZYKI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu ogłasza nabór na stanowisko Instruktora ds. muzyki

NAZWA STANOWISKA I WYMIAR CZASU PRACY:

 • Instruktor ds. muzyki w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu,
 • przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku od 13 maja 2024 r.,
 • pierwsza umowa o prace zostanie zawarta na czas określony, z możliwością przekształcenia w umowę na czas nieokreślony;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych;
 • niekaralność
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • wykształcenie minimum średnie z dodatkowymi ukończonymi kursami lub szkołami o charakterze muzycznym, preferowane wykształcenie wyższe muzyczne,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, dobra organizacja, komunikatywność, samodzielność,
 • mile widziane doświadczenie w organizacji imprez oraz prezentacji umiejętności wychowanków

Opis stanowiska

 • organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych oraz innych form muzycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
 • prowadzenie naboru kandydatów do sekcji wokalnej i instrumentalnej,
 • udziału w konkursach, festiwalach i koncertach
 • prowadzenie zajęć merytorycznych i dydaktycznych z uczestnikami sekcji wokalnych i instrumentalnych,
 • przygotowanie repertuaru dla uczestników poszczególnych sekcji,
 • przygotowanie i zgłaszanie uczestników wszystkich sekcji do udziału w konkursach i przeglądach, koncertach, festiwalach także poza gminą Moryń,
 • przygotowanie oprawy muzycznej imprez organizowanych przez MOK w Moryniu,
 • pomoc w planowaniu i organizowaniu imprez artystycznych a w szczególności konkursów i przeglądów o charakterze muzycznym oraz koncertów,
 • przygotowanie i sprawowanie opieki nad oprawą muzyczną i włączanie się do wszystkich wydarzeń organizowanych przez MOK w Moryniu,
 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami współpracującymi z MOK w Moryniu,
 • organizacja i prowadzenie zajęć wokalnych (w grupach i indywidualnie),
 • organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych i rytmicznych,
 • przygotowywanie repertuaru dla uczestników zajęć,
 • przygotowywanie uczestników zajęć do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych
 • prezentacja dorobku artystycznego uczestników zajęć podczas imprez artystycznych oraz konkursów wokalnych
 • organizacja przeglądów, festiwali, konkursów wokalnych oraz innych imprez muzycznych.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wyjątkową atmosferę pracy w zgranym, profesjonalnym i doświadczonym zespole.

ZAKRES DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DLA PRAWIDŁOWEGO PRZEPROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO:

 • życiorys – CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie i doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą RODO;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń, w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.