XVIII Turniej Tenisa ziemnego „Open” w Ramach Jarmarku Moryńskiego o puchar przechodni dr. Christiana Friedriecha Kocha

Regulamin:

Regulamin XVIII Turnieju Tenisa ziemnego „Open” w Ramach Jarmarku Moryńskiego o puchar przechodni dr. Christiana Friedriecha Kocha

1. Organizator:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko,
 • Gmina Moryń.

2. Termin i miejsce:

 • Kort Tenisowy ul. Żeglarska;
 • 20.07.2019, godz. 9.00 eliminacje;
 • 21.07.2019, godz 9.00 półfinały i finał;

3. Uczestnictwo:

 • W zawodach udział może wziąć maksymalnie 12 zawodników;
 • O starcie zawodników będą decydować zgłoszenia telefoniczne;

4. System rozgrywek:

 • Eliminacje rozgrywane w grupach A,B,C,D po trzech zawodników w każdej grupie;
 • W grupach gramy „każdy z każdym” od stanu 2:2 w secie;
 • Zwycięzcy poszczególnych grup grają półfinałach zw. gr. A gra z zw. gr. C, zw gr. B gra z zw. gr. ;
 • Podczas turnieju obowiązują przepisy PZT;
 • Gramy do dwóch wygranych setów;
 • Przy stanie 6:6 w secie obowiązuje Tie-break do 7 pkt;
 • Przy stanie 1:1 w setach obowiązuje Tie-break do 10 pkt;
 • Losowanie grup odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia;

5. Do półfinałów awansują zwycięzcy poszczególnych grup:

 • Pierwszy półfinał:
 • zwycięzca grupy A – zwycięzca grupy C;
 • Drugi półfinał:
 • zwycięzca grupy B – zwycięzca grupy D;
 • Przegrani półfinałów grają o III miejsce;
 • Wygrani półfinałów grają o I miejsce;
 • Mecze grupowe rozgrywane będą w sobotę 20.07.2019;
 • Mecze półfinałowe i finałowe rozgrywane będą w niedziele 21.07.2019;

6. Sędziowie:

 • Każdy mecz sędziują zainteresowani gracze, obowiązuje zasada „Fair-play”, obowiązują przepisy PZT;
 • Organizator ma głos decydujący w sprawach spornych;

7. Zgłoszenia udziału:

 • Ostateczny termin zgłoszeń mija 15.07.2019;
 • Wpisowe 30 zł;
 • Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie – Jerzy Piątek, tel. 505 683 854;

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w turnieju.

Zgodnie z art. 13 – ogólnego rozporządzenie ochrony danych osobowych (RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, reprezentowany prze dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą przy ul. Szerokiej 12, 74-503 Moryń.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@moryn.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) –rozporządzenia RODO – w celu organizacji i przeprowadzenia XVIII Turnieju Tenisa ziemnego „Open” w Ramach Jarmarku Moryńskiego..

4. Pani/Pana dane nie będą udostępnianie.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 7 dni po zakończeniu turnieju.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w XVIII Turnieju Tenisa ziemnego „Open” w Ramach Jarmarku Moryńskiego.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.