Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie mienia przeznaczonego do sprzedaży

Zarządzenie Nr 4/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu
z dnia 10.07.2018 r.

w sprawie mienia przeznaczonego do sprzedaży

     Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży mienie Miejskiego Ośrodka Kultury w postaci regałów dwustronnych oraz jednostronnych.

§ 2. Cena regałów zostaje ustalona na poziomie 50,00 zł (stan dobry) oraz 40,00 zł (słabszy stan techniczny).

§ 3. Oględzin zbywanego mienia można dokonać w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, ul. Szeroka 12.

§ 4. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady przedmiotu.

§ 5. Wydanie mienia przeznaczonego do sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest do odebrania przedmiotu sprzedaży na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Odbioru przedmiotu nabywca dokonuje w godzinach pracy jednostki po wcześniejszym umówieniu.

§ 6. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z transportem przedmiotu ponosi nabywca.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cacek

Załączniki