REGULAMIN XVIII BIEGU DOOKOŁA MORYNIA I JEZIORA MORZYCKO

Głównym sponsorem biegu jest SGB Bank Spółdzielczy w Chojnie

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Moryniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Objezierzu, Koło LOK “DZIK” w Moryniu, Zespół Szkół w Moryniu, Lubuski Portal Biegowy, Sołectwa Przyjezierze i Gądno

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

 1. Bieg odbędzie się 22.07.2017 r. (sobota) w Moryniu (woj. zachodniopomorskie).
 2. Start i meta przy ulicy Jeziornej godz. 10:00 – bieg 15 km, godz. 10.00 – bieg 4 km.
 3. Trasa biegu 15 km oraz 4 km (nowość – mała pętla ulicami Morynia)
 4. Trasa biegu 15 km wytyczona jest zabytkowymi ulicami Morynia, ścieżką dookoła jeziora Morzycko oraz przez malowniczo położone miejscowości Gądno i Przyjezierze.
 5. Trasa biegu 4 km wytyczona ulicami Morynia na trasie jednej pętli.
 6. Oznakowany każdy 1 kilometr trasy.
 7. Na trasie biegu 15 km 8 punktów z wodą.
 8. Pomoc medyczna.
 9. Nawierzchnia: trasa 15 km: asfalt i bruk – około 9 km i nawierzchnia gruntowa utwardzona – około 6 km; trasa 4 km – asfalt i bruk.

IV. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów – w tym odbiór pakietów:
  • 21.07.2017 r. PIĄTEK – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, ul. Szeroka 12 czynne w godz. 9:00 – 19:00,
  • 22.07.2017 r. SOBOTA –  Zespół Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6A czynne w godz. 7:00 – 9:30;
 2. W dniu biegu szatnia, toalety i prysznic będą znajdować się w Zespole Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6A;
 3. Parking dla samochodów – przy Zespole Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6A;

V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 1. Limit zgłoszeń do biegu 15 km wynosi 250 osób, limit zgłoszeń do biegu 4 km50 osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.
 3. Osobom przyjętym przez organizatora poza limitem nie gwarantuje się medalu.
 4. W biegu głównym 15 km mogą startować zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 18 lat i starsi.
 5. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy z kategorii M70 (rocznik 1947 i starsi).
 6. W biegu 4 km mogą startować zawodnicy w wieku od 16 lat (rocznik 2001).     Warunkiem dopuszczenia osób między 16 a 18 rokiem życia jest Posiadanie pozwolenia na  udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL, wymagana jest również obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 7. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.
 8. Zgłoszenia należy dokonać do 19.07.2017 r. na stronie internetowej: https://www.mokmoryn.pl w zakładce Bieg Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko oraz http://domtel-sport.pl
 9. Osoby, które dokonają wpłaty po 19 lipca zobowiązane są do posiadania i okazania w biurze zawodów dowodu wpłaty.
 10. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia z oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu w piątek (godz. 9:00 – 19:00) i sobotę (godz. 7:00-9:30). O godz. 9:30 nastąpi bezwzględne zamknięcie biura biegu.
 11. Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 12. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe umieszczone w widocznym miejscu.
 13. Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 14. Organizator zaleca, aby zawodnicy ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 15. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 16. Każdy zawodnik, który zgłosi chęć uczestnictwa w zawodach oraz dokona wpłaty otrzyma okolicznościowy medal i pamiątkową koszulkę.
 17. Osobom, które zgłoszą się po terminie, organizator nie zapewnia wyżej wymienionych nagród.
 18. Lista startowa na mokmoryn.pl w zakładce Bieg Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko, a po biegu komunikat końcowy na www.mokmoryn.pl, www.moryn.pl, www.lubuskiportal.fc.pl, www.maratonypolskie.pl, www.domtel.pl

VI. ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty organizacyjne biegu ponosi organizator.
 2. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej.
 3. Opłaty startowe należy dokonać na konto: Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Moryń, ul. Żeromskiego 9, 74-503 Moryń, nr rachunku: 50 9370 1046 0304 1263 2003 0002 TYTUŁ WPŁATY: BIEG 15km lub 4 km, imię i nazwisko oraz dystans w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia (liczy się data zaksięgowania opłaty na podanym koncie).
FORMA
WPŁATY
TERMIN 15 KM 4 KM
 

PRZELEW

06.05.2017 – 30.06.2017

40,00 zł

25,00 zł

01.07.2017 – 21.07.2017

50,00 zł

30,00 zł

GOTÓWKA

W BIURZE ZAWODÓW
(pod warunkiem
niewyczerpania
limitu zawodników)

 

22.07.2017

 

60,00 zł

 

40,00 zł

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięte z listy startowej biegu.
 3. Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 24 godz. (dni robocze), na liście zgłoszeniowej.

VII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

Prowadzona będzie w biegu głównym 15 km indywidualna klasyfikacja generalna kobiet  i mężczyzn za zajęcie miejsca I – III oraz w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:

            MĘŻCZYŹNI                       KOBIETY

M16: 16 – 19 lat                     K16: 16 – 19 lat

M20: 20 – 29 lat                     K20: 20 – 29 lat

M30: 30 – 39 lat                     K30: 30 – 39 lat

M40: 40 – 49 lat                     K40: 40 – 49 lat

M50: 50 – 59 lat                     K50: 50 i więcej lat

M60: 60 – 69 lat

M70: 70 i więcej lat

Bieg na 4 km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca.

VIII. NAGRODY

Klasyfikacja biegu 15 km:

 1. Klasyfikacja generalna biegu:
  • kobiety i mężczyźni (I – III miejsce) dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe;
 1. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
  • zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (miejsca I – III) otrzymają dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe;
 1. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Gminy Moryń:
  • (I – III miejsce), dyplomy, pamiątkowe statuetki;
 1. Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody.

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

Nagrody w biegu 4 km za zajęcie I-III miejsca z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn (bez  podziału na kat. wiekowe) otrzymują: dyplom, statuetki i nagrody rzeczowe.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy.
 2. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnie, możliwość kąpieli (natrysk).
 4. Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu i mecie.
 5. Każdy zawodnik biegu otrzyma bon żywnościowy na posiłek regeneracyjny.
 6. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 7. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu biegu.
 9. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatora.

Oświadczenie zawodników:

            Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, organizator zawodów Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu jest administratorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia XVIII Biegu Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko.

            Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w XVIII Biegu Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko.

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, do ich udostępnienia przez Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, a także w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatora.

            Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych.

            Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

            Na podstawie par. 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują u mnie przeciwwskazania zdrowotne do udziału w XVIII Biegu Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko.

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

 

Dyrektor Biegu – Marta Cacek

ZAPISY DO XVIII BIEGU DOOKOŁA MORYNIA I JEZIORA MORZYCKO

Załączniki