KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY “MÓJ ULUBIONY ZIMOWY BOHATER”

Miejska Biblioteka Publiczna w Moryniu serdecznie zaprasza dzieci do udziału w Konkursie literacko-plastycznym „Mój ulubiony zimowy bohater literacki”.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci czytelnictwa oraz rozwijanie kreatywności, wrażliwości plastycznej.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6 – 12 lat;
 • uczestnicy mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej dowolną techniką (technika płaska, od formatu A4 do A3) nawiązującej do tematu konkursu;
 • do każdej pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa (załącznik) wypełniona przez rodzica lub opiekuna prawnego;
 • termin dostarczenia prac do 15 grudnia 2017 r. na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń;
 • dostarczone prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane
  w innych konkursach;

Kryteria oceny prac:

 • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu;
 • samodzielność wykonania;
 • walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania;
 • staranność i estetyka pracy;

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu
i wydaniem zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac plastycznych w publikacjach prowadzonych przez ogranizatora konkursu.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17.12.2017 r. podczas

Załączniki